Opinie o Nas
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin sklepu

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Właścicielem sklepu internetowego dostępnego na stronie internetowej  www.fajnalazienka.com (dalej jako Sklep) jest SANITTI Sp. z o.o.  z siedzibą w Straszynie, adres do doręczeń ul. Spacerowa 1, 83-010 Straszyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000205767, numer NIP 586-010-31-33, REGON 008413463, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy w wysokości 50’400,00 zł, zwana dalej Sprzedawcą.

2.    Adres podany powyżej jest równocześnie adresem do korespondencji. Sprzedawca podaje też następujący adres e-mail do korespondencji: sklep@fajnelazienki.pl oraz numer telefonu do kontaktu: (058) 682 13 75 lub 509 957 257.

3.    Klientem Sklepu może być podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, składający za pośrednictwem strony Sklepu ofertę nabycia towarów dostępnych w Sklepie. Złożenie przez Klienta oferty nabycia towaru nie jest równoznaczne z zawarciem umowy ze Sprzedawcą. Dane podane przez Klienta muszą być prawdziwe oraz muszą to być dane Klienta - podawanie cudzych lub wymyślonych danych jest niedopuszczalne.

4.    Dokonując zakupów w Sklepie Klient ma możliwość utworzenia konta w Sklepie (Konto Klienta).

 

2. TOWAR I ZAMAWIANIE TOWARU

1.    Wszystkie towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz posiadają gwarancję producenta. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć towary wolne od wad.

2.    Wszystkie towary znajdujące się na stronie Sklepu oznaczone są kwotą wyrażoną w złotych polskich lub w innej walucie, która stanowi element wyrażanego przez Sprzedawcę zaproszenia do zawarcia umowy oraz oferty Klientów. Podane kwoty są kwotami brutto i wiążą Klienta w chwili składania zamówienia.

3.    Aby złożyć zamówienie w Sklepie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który pojawi się po dodaniu towarów do koszyka i kliknięciu ikonki "Złóż zamówienie". Wchodząc w zakładkę "Podaj dane" należy wpisać wszystkie informacje niezbędne do realizacji zamówienia. Po przesłaniu formularza zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail wysyłany jest specjalny link, który należy aktywować („kliknąć”). Jeżeli wspomniana wiadomość nie zostanie odebrana przez Klienta, konieczny jest niezwłoczny kontakt mailowy lub telefoniczny ze Sprzedawcą.

4.    Zamówienie zostaje złożone z chwilą, kiedy Klient prawidłowo wypełni i prześle cały formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzi złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w specjalny link, przesłany na podany przez Klienta adres e-mail.Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę przez cały rok.

5.    Zamówienia można składać również:

a)    pocztą elektroniczną na adres: sklep@fajnelazienki.pl

b)    telefonicznie - pod numerem (058) 682 13 75 lub 509 957 257

c)    poprzez formularz  "Napisz do nas".

6.    Składając zamówienie Klient nie musi rejestrować w Sklepie Konta Klienta.

7.    Składając zamówienie, Klient składa Sprzedawcy ofertę nabycia towarów znajdujących się na stronach Sklepu – po cenach i na warunkach podanych w zamówieniu.

8.    Po otrzymaniu oferty Klienta, Sprzedawca może przyjąć ofertę lub ją odrzucić. Przyjęcie oferty Klienta (potwierdzenie zamówienia) dokonywane jest przez Sprzedawcę drogą mailową lub telefonicznie w ciągu 3 dni roboczych od jej otrzymania. Przyjęcie oferty jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą i powoduje rozpoczęcie procesu realizowania zamówienia.

9.    Podanie przez Klienta danych nieprawdziwych lub danych osoby innej niż Klient skutkować będzie odrzuceniem oferty Klienta. Sprzedawca może też odrzucić ofertę Klienta (anulować zamówienie) jeżeli z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy nie uda się skontaktować z Klientem celem przyjęcia zamówienia.

10.  Klient ma prawo do zmiany zamówienia w ciągu 2 dni roboczych od chwili jego złożenia, uzgadniając to mailowo lub telefonicznie ze Sprzedawcą i tylko za wyraźną zgodą Sprzedawcy.

11.  Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez konieczności podpisywania jej przez Klienta.

12.  Klient zobowiązany jest do odbioru przesyłki i uregulowania należności zgodnie z wybranym sposobem płatności. 

 

3. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1.    Czas realizacji zamówienia określony jest dla każdego towaru i widnieje przy jego opisie na stronie Sklepu.

2.    Do każdego zamówienia wystawiamy fakturę VAT lub paragon.

3.    Zamówienie zostaje wysłane po jego skompletowaniu. O terminie dostawy Klient zostaje powiadomiony najpóźniej w chwili zawierania umowy ze Sprzedawcą.

4.    Podany przez Sklep termin dostawy zamówionych towarów do Klienta może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, w szczególności na skutek:

a)    opóźnianiu się przez Klienta z zapłatą za zamówione towary;

b)    tymczasowy brak w magazynie Sprzedawcy zamówionego towaru;

c)    konieczność sprowadzenia towaru na specjalne życzenia Klienta;

d)    działań podmiotów trzecich, za których działanie i zaniechanie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (zwłaszcza bezpośredniego dostawcy towarów do Klienta).

5.    W przypadku wydłużenia terminu dostawy Sprzedawca poinformuje Klienta o proponowanym terminie dostawy towarów.

6.    Jeśli nastąpi skrócenie czasu realizacji zamówienia i możliwa jest wcześniejsza wysyłka do Klienta, Sklep powiadomi o tym Klienta telefonicznie lub mailowo.

 

4. SPOSOBY PŁATNOŚCI; ZWROT PŁATNOŚCI 

1.    Sprzedawca akceptuje następujące sposoby płatności za zamówiony towar:

a)    Przelewem na następujący rachunek bankowy Sprzedawcy:

SANITTI Sp.z o.o., ul.Spacerowa 1, 83-010 Straszyn

12 1140 1065 0000 3604 1800 1001 (mBank S.A.)

W przypadku wyboru przez Klienta tej formy płatności, zamówienie wysyłane jest po zaksięgowaniu wpłaty na podanym wyżej rachunku bankowym Sprzedawcy.

b)    Za pobraniem (w przypadku dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej), to jest gotówką przy odbiorze zamówionego towaru (płatne kurierowi firmy spedycyjnej).

c)    Gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy SANITTI Sp. z o.o. (po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą)

d)    Za pośrednictwem płatności online, dostępnych za pośrednictwem serwisu DotPay.pl.

2.    Sprzedawca nie dopuszcza zapłaty za jedno zamówienie w częściach ani różnymi sposobami płatności.

3.    Jeżeli postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, jakikolwiek zwrot płatności na rzecz Klienta następuje w taki sam sposób, w jaki nastąpiła płatność, a jeżeli jest to niemożliwe – przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Sprzedawca i Klient mogą porozumieć się co do innego sposobu zwrotu płatności.

4.    Jeżeli zwrotu nie można dokonać z powodu okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (zwłaszcza niemożność skontaktowania się z Klientem) Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienie w zwrocie płatności na rzecz Klienta.

 

  5. CZAS I KOSZT DOSTAWY 

1.    Dostawa zamówionych towarów realizowanajest za pośrednictwem firmy kurierskiej.

2.    Zamówiony towar można też odebrać osobiście w magazynie Sprzedawcy w Straszynie k. Gdańska, ul. Spacerowa 1. Odbiór towaru bezpośrednio w magazynie wymaga wcześniejszego uzgodnienia ze Sprzedawcą. Przy odbiorze zamówienia konieczne jest okazanie dowodu tożsamości i podanie numeru zamówienia.

3.    Zamówione towary dostarczane są  w ciągu 1-2 dni roboczych od przekazania ich firmie kurierskiej. Dostawa następuje w godzinach 8.00-16.00 w dni powszednie.

4.    O kosztach dostawy Klient informowany jest przez Sklep przed złożeniem oferty nabycia towarów oferowanych w Sklepie, z tym że w przypadku zamówienia mebli i dostawy ich do Klienta na palecie koszt dostawy wynosi około 110 zł przy zapłacie przelewem lub około 150 zł przy wysyłce za pobraniem.

5.    W razie jakichkolwiek wątpliwości co do wysokości kosztów dostawy, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub poprzez e-mail.

6.    Przy zamówieniu towarów o wartości powyżej 3000,00 złSprzedawca zapewnia bezpłatny dowóz na terenie Polski.

7.    Dostawa towarów ani zapłata kosztów dostawy nie obejmują wniesienia towaru do mieszkania/domu/innego budynku.

8.    Klient odbierając zamówione towary jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, a także czy jest zgodna z umową. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń powstałych podczas transportu, koniecznym warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest spisanie w obecności kuriera dostarczającego przesyłkę stosownego protokołu, który kurier powinien posiadać przy sobie.

 

6. WARUNKI REKLAMACJI 

1.    Wszystkie towary umieszczone na stronach Sklepu są fabrycznie nowe i objęte rękojmią na wady fizyczne.

2.    Zakupione w Sklepie i dostarczone Klientowi towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora – w takim przypadku Sprzedawca załącza do nich kartę gwarancyjną. Serwis gwarancyjny jest świadczony wg zasad określonych w karcie gwarancyjnej przez producenta bądź dystrybutora i wyłącznie przez te podmioty.

3.    Uprawnienia z tytułu gwarancji producenta lub dystrybutora można realizować niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych otrzymanego towaru, Klient powinien przesłać reklamację w formie pisemnej na podany wyżej adres do kontaktu ze Sprzedawcą.

4.    Reklamując towar, Klient zobowiązany jest odesłać go do Sprzedawcy wraz z dowodem zakupu oraz szczegółowym opisem wady. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów dokonywanych przesyłką za pobraniem.

5.    Reklamacje będą rozpatrywane według kolejności wpływu, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Sprzedawcę. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca poinformuje Klienta.

6.    W razie stwierdzenia wad reklamowanego towaru konsument, o którym mowa w ustawie o prawach konsumenta, może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Jeśli okaże się to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) Sklep zwróci konsumentowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.

7.    Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep zwraca po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.

 

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

1.    Na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) konsument może bez podania przyczyn odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia dostawy towarów do konsumenta. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość konsument może złożyć przy wykorzystaniu wzoru odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ww. ustawy o prawach konsumenta.

2.    W razie odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą, a to, co strony (Sprzedawca i Klient będący konsumentem) świadczyły, ulega zwrotowi .

3.    Zwrot towarów na rzecz Sprzedawcy powinien nastąpić w pierwszym możliwym terminie, w żadnym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwrot towarów powinien nastąpić w stanie niezmienionym ponad korzystanie z towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów – w przeciwnym razie konsument ponosi względem Sprzedawcy odpowiedzialność za pogorszenie towarów. Wraz z towarem należy zwrócić dokument potwierdzający zakup towaru (paragon, rachunek, fakturę VAT etc.).

4.    Sprzedawca informuje, iż na mocy art. 38 ww. ustawy o prawach konsumenta od niektórych umów zawieranych na odległość nie można odstąpić na podstawie przepisów tej ustawy. Dotyczy to w szczególności takich umów, w których:

a)    przedmiotem świadczenia jest rzecz (towar) nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b)    przedmiotem świadczenia jest rzecz (towar) dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c)    przedmiotem świadczenia są rzeczy (towary), które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

  

8. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.    Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów następujące Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną, o których mowa w art. 2 pkt 2) ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.):
a)    udostępnianie Klientom stron i podstron Sklepu,
b)    umożliwienie Klientom tworzenia i zarządzania kontem w Sklepie (Konto Klienta) lub dokonywanie zakupów w Sklepie bez konieczności tworzenia Konta,
c)    przesyłanie oferty handlowej Klientom i innym osobom, które wyrażą na to zgodę (newsletter).
2.    Zakres Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną przez Sprzedawcę obejmuje:
a)    dla usługi wskazanej w ust. 1 lit. a. powyżej – tworzenie strony i podstron Sklepu oraz umieszczenie jej w publicznie dostępnych zasobach sieci Internet, tak aby każdy zainteresowany użytkownik sieci mógł uzyskać dostęp do zawartości strony i podstron Sklepu w dowolnym momencie;
b)    dla usługi wskazanej w ust. 1 lit. b. powyżej – umożliwienie Klientom stworzenia Konta Klienta, które umożliwiać i usprawniać będzie zakupy w Sklepie poprzez zapamiętanie danych Klienta (w tym danych do wysyłki, danych kontaktowych etc.), podglądu aktualnego stanu zamówienia, udostępnienie Klientowi historii jego wcześniejszych zakupów etc. W ramach stworzonego Konta Klient ma ponadto możliwość zmiany danych, zapisanych w systemie. Tworzenie Konta Klienta nie jest warunkiem koniecznym do składania ofert nabycia towarów dostępnych w Sklepie, ma jednak na celu uproszczenie tego procesu. Rezygnacja z prowadzenia Konta Klienta jest możliwa w każdym momencie bez ograniczeń i wymaga wysłania na adres e-mail Sprzedawcy wiadomości o treści „kasuj konto”;
c)    dla usługi wskazanej w ust. 1 lit. c. powyżej – przesyłanie Klientom oraz innym osobom, które wyraziły na to zgodę, informacji handlowej o towarach (w tym o nowych towarach), które można zamówić u Sprzedawcy. Rezygnacja z otrzymywania newslettera jest możliwa w każdym momencie bez ograniczeń.
3.    W celu prawidłowego korzystania przez Klienta ze Sklepu i innych oferowanych przez Sprzedawcę Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną konieczne jest spełnienie poniższych warunków technicznych:
a)    dostęp do sieci Internet;
b)    przeglądarka internetowa z włączoną obsługa plików cookies;
c)    aktywne konto e-mail.
4.    Dostęp do Sklepu lub świadczenie innych Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną może być bez uprzedniego powiadomienia chwilowo zawieszony z różnych przyczyn. Sprzedawca nie daje gwarancji dostępu do Sklepu, w tym dostępu niezakłóconego i wolnego od błędów. Co pewien czas Sprzedawca może zawiesić lub ograniczyć dostęp do Sklepu, zwłaszcza w celu przeprowadzenia jego napraw, konserwacji oraz wprowadzenia nowych rozwiązań.
5.    Klientowi nie wolno podejmować działań niezgodnych z przepisami prawa, w szczególności:
a)    dostarczać treści o charakterze bezprawnym,
b)    wpływać na funkcjonowanie Sklepu,
c)    naruszać dóbr osobistych innych Klientów, Sprzedawcy, jego pracowników oraz osób trzecich.
6.    Na nieprawidłowe świadczenie przez Sprzedawcę Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną Klient może złożyć reklamację do Sprzedawcy, wysłaną na adres e-mail Sprzedawcy, podany wyżej. Reklamacja powinna przedstawiać podstawę faktyczną jej wniesienia (wskazanie, na co Klient składa reklamację). Sprzedawca rozpatruje reklamacje według kolejności ich wpływu i niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Rozpatrzenie reklamacji w sposób odmienny od oczekiwań Klienta nie pozbawia Klienta uprawnień przewidzianych w przepisach prawa.
7.    W celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Sklepu (w tym możliwości utworzenia i korzystania z Konta Klienta) Sklep może zapisywać niewielkie pliki (cookies) na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Klienta oraz uzyskiwać do nich dostęp.
8.    O stosowaniu cookies oraz o możliwości wyłączenia ich stosowania za pomocą ustawień przeglądarki internetowej Klienta zostaje on powiadomiony przy pierwszym wejściu na stronę Sklepu.
9.    Cookies mogą zostać wykorzystane także w celu zapamiętania, czy Klient wyraził zgodę na stosowanie plików cookies.
10.  Uznaje się, że utworzenie Konta Klienta lub wyłączenie informacji, o której mowa w ust. 8 stanowi wyrażenie przez Usługobiorcę zgody na przetwarzanie plików cookies. Za wyrażenie zgody na przetwarzanie plików cookies uznaje się też skonfigurowanie przez Klienta przeglądarki internetowej w taki sposób, że akceptuje pliki cookies pochodzące ze strony Sklepu.
11.  Sposób wyłączenia stosowania cookies w przeglądarce internetowej Klienta zależy od stosowanej przez Klienta przeglądarki internetowej. W celu uzyskania dokładnych informacji dotyczących tej procedury, Klient powinien odwiedzić stronę internetową twórcy (producenta) przeglądarki internetowej lub skontaktować się z nimi w inny sposób.
12.  Przetwarzane przez Sklep cookies nie zawierają danych osobowych Klientów.
13.  Przechowywanie cookies na urządzeniu końcowym Klienta nie powoduje zmian w tym urządzeniu ani w oprogramowaniu na nim zainstalowanym.
 

 

9. DANE OSOBOWE

1.   Sprzedawca jest Administratorem Danych Osobowych Klientów.

2.   Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.) wraz z uzupełniającymi aktami prawnymi. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

3.   Sprzedawca zbiera dane osobowe Klientów w celu zawarcia i realizacji umowy, a jeżeli Klient wyrazi taką zgodę – także w celach marketingowych.

4.    Sprzedawca informuje, że dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim związanym z realizacją umowy, w szczególności z podmiotami obsługującymi płatności oraz dostarczającymi zamówione towary do Klienta.

5.    W związku z zawartą pomiędzy Sklepem a Ceneo sp. z o.o. umową powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety po sprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

6.    Sprzedawca niniejszym informuje Klientów, że każdy z nich ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

7.    Sprzedawca niniejszym informuje, iż podawanie danych osobowych przez Klientów ma charakter dobrowolny, przy czym podanie tych danych osobowych przez Klientów jest niezbędne w celu dostarczenia im zamówionych towarów lub realizacji innych praw lub obowiązków, wynikających z zawartej umowy.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu, to jest od dnia 25.12.2014r.

2.    Regulamin może ulec zmianie. W takim przypadku Klienci posiadający Konto Klienta zostaną powiadomieni o tym fakcie za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres podany przy zakładaniu Konta Klienta.Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

3.    Wszelkie materiały zamieszczone na stronach Sklepu stanowią przedmiot praw własności intelektualnej, przysługujących Sprzedawcy lub podmiotom trzecim (zwłaszcza producentom i dystrybutorom towarów), które upoważniły Sprzedawcę do korzystania z tych materiałów lub też Sprzedawca korzysta z nich na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Kopiowanie bądź cytowanie jakichkolwiek materiałów pochodzących ze strony Sklepu stanowi naruszenie prawa i będzie ścigane i egzekwowane na podstawie przepisów prawa.

4.    W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych na gruncie stosowania niniejszego Regulaminu oraz zawartych na jego podstawie umów jest prawo polskie. Strony poddają ewentualne spory pod jurysdykcję sądów polskich.

5.    Wszelkie spory z Klientem niebędącym konsumentem, mogące wyniknąć w związku z realizacją, brakiem realizacji bądź wadliwą realizacją umowy zawartej ze Sprzedawcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez Sprzedawcę.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel